GeoMIR5 CAD modul

GeoMIR5 CAD modul je skup naredbi koje proširuju ActCAD - s jedne strane radi se o naredbama za povezivanje sa softverom GeoMIR5, s druge strane su to naredbe koje olakšavaju izradu elaborata prema određenim digitalnim topografskim ključevima.
Osim naredbi, GeoMIR5 CAD modul dodaje predloške (templates), tipove linija, šrafure i slične datoteke u ActCAD. Osnovne naredbe i funkcije prema tematskim cjelinama:

Katastarski dio:

 • Učitavanje slike (DOF11, DOF14-16, HOK, TK25) direktno s Geoportala - anonimno ili vjerodajnicom
 • Učitavanje zapakiranih GML datoteka u DKP format, zadržavajući sve strukturne i knjižne podatke
 • Stvaranje popisa katastarskih čestica (ispis ZK uloška kod usklađenja) s korisnicima i adresama u *.docx formatu.
 • Prikaz posjednika i uporabe čestice u MTEXT klikom na broj čestice
 • Ispis točaka prema Tehničkim specifikacijama u CSV I XLSX datoteke
 • Stvaranje GML datoteka prema zahtjevima Urbanizma
 • Izrada prijavnog lista i iskaza površina kombinacijom postojećih GML podataka i novog stanja
 • Međudatumska transformacija crteža (HTRS96 HSKS ).
 • Popratne naredbe za olakšavanje izrade Digitalnog katastarskog plana prema pravliniku Državne geodetske uprave, kao standarda za izradu grafičkog dijela Geodetskog projekta
 • Izrada okvira, decimetarske mreže, frontova, kosih odmjeranja

Tehnički dio

 • Bidirekcionalna veza sa softverom GeoMIR5, preuzimanje kodiranih objekata ili koordinata te pohrana novih koordinata u GeoMIR5 predmet
 • Učitavanje koordinata iz datoteke
 • Popratne naredbe za olakšavanje izrade crteža prema Zbirci topografskih znakova iz 2011, oslonjene na predložak Državne geodetske uprave
 • Prebacivanje poligona u GeoMIR5 radi prikazivanja obračuna površina
 • Prikaz vodova i točaka voda s dvije visine

Inžnjerski dio

 • Digitalni model reljefa
 • Uzdužni i poprečni profili
 • Slojni plan
 • Kubature

Alati

 • Razne naredbe koje upotpunjuju klasične CAD naredbe

Predložak (drawing template) "zbirka_g5", koji je sastavni dio instalacije GeoMIR5 CAD modula, oslanja se na definicije blokova, slojeva i tipova linija na topografski ključ te na Digitalni katastarski plan Državne geodetske uprave.

Uvijek je trenutni predmet iz GeoMIR5 softvera taj koji je modulom povezan sa ActCAD-om.

Iz razloga licenciranja, GeoMIR5 CAD modul je posebna instalacija dostupna na GeoMIR internet stranicama.